کارشناسان مرکز

دکتر رضا غلام نیا

هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی


دکتر سعید هاشمی

هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی


دکتر عباس شاهسونی

هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی


داوود پیرانی

فارغ التحصیل مدیریت HSE- دانشکده HSE


مهندس آزاد سالاری

فارغ التحصیل مدیریت HSE- دانشکده HSE


مهندس فاطمه رجبی

کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای