اساتید

همکاران و اساتید مرکز

دکتر داود اسکندری

هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

همکاران و اساتید مرکز

دکتر محمدحسین وزیری

هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

همکاران و اساتید مرکز

مهندس امیر حسین متین

هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

همکاران و اساتید مرکز

دکتر عباس شاهسونی

هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

همکاران و اساتید مرکز

دکتر سعید هاشمی

هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

همکاران و اساتید مرکز

دکتر رضا غلام نیا

هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

همکاران

engineer-icon-11nnnn

مهندس حمیدرضا ابراهیمی

کارشناس دپارتمان تهویه صنعتی
engineer-icon-11nnnn

دکتر احمد ابولقاضی

مسئول فنی واحد سمپاشی

engineer-icon-11mmm

مهندس نیلوفر مصری پور

مدیر آموزش
کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای

engineer-icon-11nnnn

مهندس عباس بیرانوند

مدیر اجرایی مرکز
کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای

همکاران و اساتید مرکز

دکتر داود پیرانی

مدیریت مرکز
دکترای مدیریت HSE

engineer-icon-11nnnn

آقای راد

دبیر کانون دانشجویی
دانشجو کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای

engineer-icon-11nnnn

آقای جهانگیری

مسئول سمپاشی
engineer-icon-11mmm

خانم رسول زاده

مدیر کارگاه تولید مواد آنتی سپتیک
engineer-icon-11nnnn

آقای حاجیان

مسئول کارگاه تولید مواد آنتی سپتیک

engineer-icon-11nnnn

مهندس آزاد سالاری

کارشناس ارشد مدیریت HSE

ثبت نام