مهندس آزاد سالاری

کارشناس ارشد مدیریت HSE

مهندس امیر حسین متین

هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر عباس شاهسونی

هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر سعید هاشمی

هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر رضا غلام نیا

هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مهندس آزاد سالاری

کارشناس ارشد مدیریت HSE

خانم رسول زاده

مدیر کارگاه تولید مواد آنتی سپتیک

مهندس نیلوفر مصری پور

مدیر آموزش
کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای

مهندس عباس بیرانوند

مدیر اجرایی مرکز
کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای

دکتر داود پیرانی

مدیریت مرکز
دکترای مدیریت HSE

مهندس راد

دبیر کانون دانشجویی
دانشجو کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای

خانم رسول زاده

مدیر کارگاه تولید مواد آنتی سپتیک

آقای جهانگیری

مسئول سمپاشی

خانم نسترن

مسئول فنی واحد سمپاشی

آقای حاجیان

مسئول کارگاه تولید مواد آنتی سپتیک

ثبت نام