مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

حضور بخش خصوصی توانمند در امور حفاظت فنی در کنار حاکمیت دولت و بازرسی کار و واگذاری امور غیرحاکمیتی در این حوزه به آنها، یکی از توصیه ­های سازمان بین المللی کار در تامین و بهبود ایمنی کار در کارگاه ­ها به همه کشورهای عضو می­ باشد. در همین راستا، با عنایت به ظرفیت ­های قانونی پیش­ بینی شده در مواد 88 و 89 قانون کار و همچنین ضرورت کوچک­ سازی پیکره دولت و تبدیل دولت عامل به دولت سیاستگزار، برنامه ­ریز و ناظر و لزوم گسترش خصوصی ­سازی در کشور، مقرر شد بخشی از خدمات ایمنی و آموزشی تصدی­ گری مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار به اشخاص حقیقی و خصوصی واگذار شود تا علاوه بر ایجاد اشتغال مولد در سطح کشور، زمینه دسترسی کارگاه ­های کشور به خدمات حفاظت فنی در گستره کشور فراهم شود. از این رو مرکز HSE جهاد دانشگاهی موفق به اخذ مجوز مربوطه گردیده است و  متعهد می گردد خدمات آموزشی خود را با کیفیت و استانداردهای لازم ارائه نماید.

  • HSE کارفرمایان و پیمانکاران 20 ساعته
  • HSE  کارگران 8 ساعته
  • ایمنی عمومی ویزه مسولین ایمنی 40 ساعته
  • شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک  16 ساعته