اساتید

دکتر رضا غلامنیا

هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر محمدحسین وزیری

هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر عباس شاهسونی

هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر داود اسکندری

هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر سعید هاشمی

هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مهندس امیرحسین متین

هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

همکاران

دکتر داود پیرانی

مدیریت مرکز/دکترای مدیریت HSE

مهندس عباس بیرانوند

مدیر اجرایی مرکز/کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای

مهندس نیلوفر مصری پور

مدیر آموزش/کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای

دکتر احمد ابولقاضی

مسئول فنی واحد سمپاشی

مهندس حمیدرضا ابراهیمی

کارشناس واحد تهویه/کارشناس بهداشت حرفه ای

معین راد

دبیر کانون دانشجویی

آقای جهانگیری

مسئول سمپاشی

کارشناس HSE

مرتضی صالح زاده

مهدی ندرلی