برگزاری دوره های آموزشی

برگزاری 4 دوره آموزشی با اعطای مدرک معتبر و قابل ترجمه
(وزارت کار)

برگزاری دوره های آموزشی فنی و حرفه ای با اعطای مدرک معتبر و قابل ترجمه
(سازمان فنی و حرفه ای)

برگزاری دوره های آموزشی قید شده در کتابچه با اعطای مدرک معتبر و قابل ترجمه
(جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی)