تحلیل حوادث

ریشه یابی حوادث آخرین و کاراترین روش بررسی علل حوادث می باشد که با تقسیم بندی علل در 3 طبقه ی علل مستقیم؛علل غیرمستقیم و علل ریشه ای زمینه بررسی های دقیق تر جهت یافتن علل ریشه ای حوادث با هدف جلوگیری از تکرار آنها و ارتقاء سیستم ایمنی در صنعت را بوجود آورد.با توجه به افزایش هزینه های حوادث ناشی از کار در ایران و سیر صعودی غیرمنطقی آن، چنین به نظر می رسد که تولید در کشور ما به لحاظ ضایعات نیروی انسانی ناشی از کار، از هزینه بسیار بالایی بر خوردار است.

 
 
 

مزیت های رقابتی ما


سریع و دقیق

ارایه راهکار اختصاصی

پایبندی به تعهدات

مقرون به صرفه